Правила промышленного рыболовства

Индекс материала
Правила промышленного рыболовства
стр. 2
стр. 3
стр. 4
Все страницы
Правила промышленного рыболовства - свод правил, регулирующий рыболовство в промышленных масштабах.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 33 від 18.03.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      25 травня 1999 р.
 vd990318 vn33                        за N 326/3619


           Про затвердження Правил промислового рибальства в
               рибогосподарських водних об'єктах України


     Відповідно    до    Тимчасового   порядку   ведення   рибного
господарства  і  здійснення  рибальства,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  28  вересня  1996  року  N  1192
( 1192-96-п ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити     Правила     промислового    рибальства    в
рибогосподарських водних об'єктах України, що додаються.
     2. Визнати такими, що не застосовуються на території України,
"Правила  рыболовства  во  внутренних  водоемах  Украинской  ССР",
затверджені  наказом  Міністерства рибного господарства СРСР від 6
січня 1969 року N 1.
     3. Управлінню справами (В.М.Денисяко) довести затверджені цим
наказом   Правила   до   відома   всіх   структурних   підрозділів
Держкомрибгоспу України та заінтересованих міністерств,  відомств,
установ,  підприємств, організацій, Головної екологічної інспекції
Мінекобезпеки України, Головного управління національних природних
парків  і  заповідної  справи  Мінекобезпеки  України,   державних
інспекцій рибоохорони.
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови   Державного   комітету   рибного   господарства    України
О.М.Степаненка.

 Голова Державного комітету
 рибного господарства України                           М.Шведенко

                                              Затверджено
                                      Наказ  Державного   комітету
                                      рибного господарства України
                                      18.03.99  N 33

       Правила промислового рибальства в рибогосподарських
                     водних об'єктах України

     1. Загальні положення
     Правила  промислового  рибальства  в рибогосподарських водних
об'єктах  України (надалі - Правила) визначають порядок здійснення
та  регулювання  промислового  рибальства  (крім любительського та
спортивного   рибальства   в   рибогосподарських  водних  об'єктах
загального  користування),  який  є  обов'язковим для підприємств,
установ,  організацій  (незалежно  від  форм  власності), громадян
України  та  осіб  без  громадянства  (надалі  - користувачі), які
здійснюють   промислове  рибальство,  а  також  для  уповноважених
органів,  які  забезпечують  охорону,  відтворення  та  збереження
середовища  існування  водних  живих  ресурсів у рибогосподарських
водних об'єктах України.

     2. Основні терміни, які використовуються в цих Правилах
     Акліматизація водних живих ресурсів - цілеспрямоване вселення
будь-якого  виду  водного живого ресурсу в район, де він раніше не
мешкав,  з  метою збагачення та оптимізації природного угруповання
корисними  для  людини  видами  або  покращання екологічного стану
водного об'єкта.
     Анадромні  риби  - види риб, які розмножуються у прісноводних
об'єктах, а потім мігрують у морські райони для нагулу.
     Балка  -  суха  або  з  тимчасовим водотоком долина з плоским
дном.
     Вилучення  водних  живих  ресурсів - лов (добування, збирання
тощо) водних живих ресурсів із природного середовища.
     Відтворення  водних  живих  ресурсів (надалі - відтворення) -
природне  або штучне (розведення, переселення, акліматизація тощо)
поновлення  чисельності  популяцій  (ретрансформація) водних живих
ресурсів,  які  скорочуються  в  процесі  їх  лову  або  природної
смертності.
     Водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких
(постійно   або   на   окремих  стадіях  розвитку)  неможливе  без
перебування у воді.
     До водних живих ресурсів належать:
     - прісноводні,   морські,  анадромні  риби  на  всіх  стадіях
розвитку;
     - круглороті;
     - водні  безхребетні,  у  тому  числі   молюски   головоногі,
черевоногі,  двостулкові,  ракоподібні,  черви, голкошкірі, губки,
кишковопорожнинні,  наземні безхребетні у водній стадії  розвитку,
інші водні тварини;
     - водорості, вищі водні рослини;
     - інші водні живі ресурси загальнодержавного значення.
     Водоохоронна   зона   -   зона  вздовж  річок,  морів,  озер,
водосховищ,  інших  водних  об'єктів  для  створення  сприятливого
режиму,    попередження    забруднення,    засмічення,    знищення
навколоводних  рослин  і тварин та зменшення коливань стоку водних
об'єктів.
     Водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних
метрів,  збудована  для  створення  запасу  води та регулювання її
стоку.
     Дозвіл на  спеціальне  використання  водних  живих   ресурсів
(надалі  -  дозвіл)  -  офіційний  документ,  який засвідчує право
користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів.
     Експедиційний   лов   -   вилучення   водних  живих  ресурсів
виробничим   підрозділом   користувача  (судно,  ланка,  дільниця,
бригада тощо) на промислових ділянках інших користувачів, за умови
їхньої   згоди  та  реєстрації  промислового  квитка  і  талона  в
державному  органі  рибоохорони,  в  зоні  діяльності  якого  буде
здійснюватись експедиційний лов.
     Зимувальна  яма  - поглиблена ділянка дна водного об'єкта, де
скупчуються водні живі ресурси в зимовий період.
     Знаряддя   лову   (добування,  збирання  тощо)  водних  живих
ресурсів  (надалі  - знаряддя лову) - сітки, неводи, трали, пастки
тощо, якими здійснюється лов водних живих ресурсів.
     Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі
- квота) - частка ліміту, яка виділяється користувачу.
     Контрольний  спостережний  пункт (надалі - КСП) - стаціонарно
розташований  береговий  пункт,  на  якому  наукове  підприємство,
установа,  організація  (у тому числі державний орган рибоохорони)
здійснюють  науково-дослідні  роботи,  пов'язані з вивченням стану
водних живих ресурсів у районі дислокації пункту.
     Контрольний   лов  -  вилучення  водних  живих  ресурсів  для
контролю   кількісного  або  якісного  складу  популяції  з  метою
регулювання       їхнього       промислу       або      з'ясування
ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану тощо.
     Користувачі  водних живих ресурсів - підприємства, установи й
організації  незалежно  від  форм  власності,  а  також  громадяни
України  та  особи без громадянства, які використовують водні живі
ресурси.
     Корінні води   -   русла  річок  з  усіма  діючими  рукавами,
затоками, затонами і всі інші проточні в межень води.
     Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі
-  ліміт)  -  дозволений  обсяг  вилучення   (вилову,   добування,
збирання) водного живого ресурсу з природного середовища.
     Меліоративний  лов  -  вилучення  окремих  видів водних живих
ресурсів  з  метою оптимізації їх кількісного і якісного складу та
покращання стану водних екосистем.
     Науково-дослідний лов - вилучення водних живих ресурсів,  яке
здійснюється в наукових цілях і може бути  дозволене  в  будь-яких
районах, будь-якими знаряддями та засобами лову в будь-який час.
     Науково-промисловий лов - вилучення водних живих  ресурсів  з
метою  з'ясування  доцільності  здійснення  в  подальшому  їхнього
промислу;  при цьому обсяги вилучення водних живих ресурсів можуть
досягати рівня промислових уловів.
     Нерестові  ділянки - ділянки водних об'єктів, де здійснюється
розмноження риб та інших видів водних живих ресурсів.
     Неспеціалізований  промисел  водних  живих ресурсів (надалі -
неспеціалізований промисел) - вилучення водних живих ресурсів, при
якому  водні  організми  -  об'єкти промислу можуть бути в улові в
будь-якому співвідношенні.
     Об'єкт  промислу  -  водний  живий  ресурс  певного  виду  та
біологічного стану, щодо якого здійснюється промисел.
     Паспорт промислової ділянки (надалі -  паспорт)  -  офіційний
документ, який містить назву, карту-схему, номер, місцезнаходження
та фізико-географічну характеристику промислової ділянки.
     Промислова ділянка - рибогосподарський водний об'єкт або його
частина, що закріплюється державним органом рибоохорони за окремим
користувачем  для  здійснення промислу та відтворення водних живих
ресурсів.
     Промисловий  квиток - офіційний документ, що засвідчує особу,
яка  відповідає  за  вилучення  водних  живих  ресурсів  у  складі
виробничих   підрозділів   користувача  (судно,  ланка,  дільниця,
бригада тощо).
     Придаткові  системи  водних  об'єктів  -  непроточні в межень
заплавні води (єрики, протоки, гирла, озера та інші водні об'єкти,
в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної
повені).
     Приймальний  пункт,  приймальне  судно  водних живих ресурсів
(надалі  -  приймальний  пункт,  приймальне  судно)  -  приміщення
(судно),   пристосоване   (відповідно   до  санітарних  норм)  для
приймання вилучених, посортованих за видами водних живих ресурсів,
для їх подальшого зберігання.
     Рибалка  - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних
живих  ресурсів  із  природного  середовища  у  складі виробничого
підрозділу  користувача  (судно,  ланка,  дільниця, бригада тощо).
     Рибне господарство - галузь народного господарства, завданням
якої  є  вивчення, охорона, використання і відтворення на науковій
основі водних живих ресурсів з метою одержання різноманітних видів
харчової, кормової, технічної та медичної продукції.
     Риболовні  судна  - судна, що використовуються для вилучення,
приймання,  обробки,  зберігання  та  транспортування водних живих
ресурсів,  спеціально  обладнані  (згідно  із  законодавством) для
виконання зазначених робіт.
     Рибогосподарський   водний   об'єкт  -  водний  об'єкт  (його
частина),  що  використовується  або  може  використовуватись  для
рибогосподарських потреб.
     До рибогосподарських водних об'єктів належать:
     - моря із затоками, лиманами та естуаріями;
     - ріки з їхніми придатковими системами (озера, бухти, затоки,
канали,  гирла,  протоки,  водосховища,  що  мають  постійний  або
тимчасовий  зв'язок  з  рікою,  плавнями  або  тимчасовими водними
об'єктами, а також всі притоки в межах розповсюдження максимальних
паводків ріки);
     - технічні     водойми,     що    використовуються    (можуть
використовуватись) для розведення,  вирощування та  вилову  водних
живих ресурсів або мають значення для відтворення їхніх запасів.
     Спеціалізований  промисел  водних  живих  ресурсів  (надалі -
спеціалізований  промисел)  - вилучення водних живих ресурсів, при
якому  об'єкт  промислу  повинен  складати  не менше 50 % від маси
улову.
     Спеціальне використання водних  живих  ресурсів  -  усі  види
використання  водних  живих ресурсів (за винятком любительського й
спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування),
що  здійснюється  шляхом їх вилученням з природного середовища при
здійсненні     промислу,     науково-промислового,     дослідного,
контрольного,  меліоративного лову,  любительського та спортивного
рибальства в порядку спеціального використання,  а також  з  метою
подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації.
     Створ   -   ділянка   річки,  на  якій  розміщуються  споруди
гідровузла,  що  забезпечують  підняття  рівня води і приймають її
натиск.
     Талон  -  офіційний  документ,  що засвідчує право рибалки на
здійснення вилучення водних живих ресурсів.
     Улов  водних  живих  ресурсів  (надалі  -  улов) - сукупність
вилучених водних живих ресурсів у кількісному або ваговому вимірі.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить